Urząd Gminy w Budzowie

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Studium Opublikowano: 07-04-2023

Od 06.04.2023 r. do 26.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, pokój nr 8 codziennie w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budzowie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, w sali narad.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP.

Załączniki:

Zmiana SUiKZP gminy Budzów.zip

Prognoza środowiskowa.zip