Urząd Gminy w Budzowie

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Studium Opublikowano: 07-04-2023

Od 06.04.2023 r. do 26.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, pokój nr 8 codziennie w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budzowie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, w sali narad.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP.

Załączniki:

Zmiana SUiKZP gminy Budzów.zip

Prognoza środowiskowa.zip

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.