Urząd Gminy w Budzowie

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-07-2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

a) Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia

b) Staży zawodowych

c) Szkoleń zawodowych

d) Pośrednictwa pracy

e) Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

  • Telefon- 512 053 545
  • E-mail-  malopolskie@kontraktor.biz.pl
  • w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków
  • na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.