Urząd Gminy w Budzowie

Posiłek w szkole i w domu

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 13-07-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 1/2021 zawartym pomiędzy: Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Rafał Filo a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  do umowy nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021  roku zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom  jej potrzebującym  zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 4.773,00 zł.
Przyznany plan dotacji celowej wynosi 20.879 zł w ramach działu 852, rozdział 85230 §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.