Urząd Gminy w Budzowie

Posiłek w szkole i w domu

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 13-07-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 1/2021 zawartym pomiędzy: Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Rafał Filo a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  do umowy nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021  roku zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom  jej potrzebującym  zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 4.773,00 zł.
Przyznany plan dotacji celowej wynosi 20.879 zł w ramach działu 852, rozdział 85230 §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ).