Urząd Gminy w Budzowie

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 – realizacja programu

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 08-02-2024

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów realizuje program w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dni 23 sierpnia 2023 r (M. P. z 2023 r. poz. 881)

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z umową Nr 16/OPS/D/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. Gmina Budzów otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej w wysokości 18.551,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity koszt zadania – 62.638,00

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W roku 2023r.rzeczywista liczba osób objętych Programem ogółem- 51 osób

Dzieci pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. Ponadto rosnące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu.

Objęcie programem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozwala na zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych w oparciu o produkty żywnościowe odpowiedniej jakości, z których następnie przygotowywane będą posiłki oraz o prawidłowy proces ich przygotowywania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.