Urząd Gminy w Budzowie

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 – realizacja programu

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 08-02-2024

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów realizuje program w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dni 23 sierpnia 2023 r (M. P. z 2023 r. poz. 881)

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z umową Nr 16/OPS/D/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. Gmina Budzów otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej w wysokości 18.551,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity koszt zadania – 62.638,00

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W roku 2023r.rzeczywista liczba osób objętych Programem ogółem- 51 osób

Dzieci pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. Ponadto rosnące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu.

Objęcie programem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozwala na zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych w oparciu o produkty żywnościowe odpowiedniej jakości, z których następnie przygotowywane będą posiłki oraz o prawidłowy proces ich przygotowywania.