Urząd Gminy w Budzowie

POPRAWA WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY BUDZÓW

Kategoria: Informacje Opublikowano: 13-12-2017

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Gmina Budzów otrzymała dotację celową dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Budzów w wysokości 27.000,00 zł. na zakup 4 zestawów toreb ratowniczych PSP R1 oraz defibrylatora AED. Poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy nastąpi zwiększenie zdolności operacyjnej i umiejętności ratowniczych członków OSP- przydatnych podczas działań ratowniczych przez PSP, Policję, Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne jednostki oraz wpłynie na rozwijanie współpracy z tym jednostkami. Nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczy przyczyni się również w znacznym stopniu do podniesienia jakości udzielanej pomocy na miejscu przestępstw, sprawności bojowej oraz jakości posiadanego wyposażenia sprzętu ratowniczego w Jednostkach OSP.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.