Urząd Gminy w Budzowie

Pomoc dla Obywateli Ukrainy

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 23-03-2022

Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Polski, posiadający wpis do rejestru PESEL mogą starać się o świadczenia przyznawane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio w okresie od dnia 24 lutego 2022 do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na postawie art.2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Polski przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia  – 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie (pokój nr 5) tel. 338767780, 338767777

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS.

Ważne!

Obywatele Ukrainy starający się o świadczenia pieniężne muszą założyć konto bankowe, gdyż nie ma możliwości wypłat gotówkowych. Wszystkie przyznane świadczenia pieniężne zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy.

Ponadto obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o:

  1. świadczenia rodzinne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
  2. świadczenie pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
  3. świadczenia z pomocy społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
  4. świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  5. świadczenia dobry start (tzw. 300+) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  6. rodzinny kapitał opiekuńczy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  7. dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.