Urząd Gminy w Budzowie

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza stopnia 3 i 2

Kategoria: Ostrzeżenia meteorologiczne Opublikowano: 14-12-2022

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zostało zamieszczone w załączniku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.