Urząd Gminy w Budzowie

Ósma edycja Nagrody im. Romana Reinfussa

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-07-2019

 

 

 

Małopolanie, którzy swoją postawą życiową przyczyniają się do wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej mogą ubiegać się o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce w 2019 r. Samorząd Województwa Małopolskiego po raz ósmy ogłosił nabór zgłoszeń do tej prestiżowej Nagrody.

 

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana dorocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 • ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
 • ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
 • upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego.

Nagroda finansowa o łącznej wysokości 20 000 zł jest przyznawana w trzech stopniach:

 1. I Nagroda – w wysokości 10 000 zł,
 2. II Nagroda – w wysokości 6 000 zł,
 3. III Nagroda – w wysokości 4 000 zł.

W szczególnych przypadkach, np. miejsc ex aequo, dopuszcza się możliwość zmiany proporcji rozdziału środków finansowych i przyznania równorzędnych dwóch II Nagród (po 5 000 zł).

W ramach Nagrody dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień maksymalnie dwóm kandydatom. Wyróżnienie nie ma formy pieniężnej. Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez niżej wymienionych wnioskodawców:

 1. instytucje i organizacje pozarządowe m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
 2. instytucje kultury oraz szkoły,
 3. uczelnie wyższe,
 4. kościoły i związki wyznaniowe,
 5. organy gminy, powiatu, województwa,
 6. jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą informacyjną RODO, zgodnymi z załączonym wzorem w terminie do 15 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.