Urząd Gminy w Budzowie

Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-03-2016

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Budzów zostanie przeprowadzona w dniach od 25-29 lutego 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na ul. Kościelnej 5b. Komisja rozpoczyna pracę o godz. 7.30.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016r podlegają mężczyźni:
urodzeni w 1997 roku, urodzeni w latach 1991-1996 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie orzeczono im dotąd kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej
• aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt Wójtowi Gminy Budzów, do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej (należy przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się). Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2012 poz.461 i 1101)
Rozporządzenie MSWiA oraz MON w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 Nr 202, poz. 1566, Nr 226 poz.1834 i z 2012 poz. 68)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.