Urząd Gminy w Budzowie

Opracowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030”.

Kategoria: 2021 Opublikowano: 16-02-2021

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych  Gmina Budzów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Budzów, 34 – 211 Budzów 445
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030”.
 2. Dokument powinien zostać opracowany zgodnie z:
  • Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Uchwałą Nr XXI/204/2021 Rady Gminy Budzów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji,
   oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi i wyższego rzędu, m.in.:
  • Strategią Rozwoju Kraju 2030,
  • Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2030,
  • Strategią Rozwoju Powiatu Suskiego
 1. Minimalny zakres Strategii:
  • diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy zawierająca analizę SWOT,
  • cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
  • kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
  • oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
  • model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy,
  • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
  • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa,
  • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań,
  • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych,
  • ramy finansowe i źródła finansowania
 2. W zakres zamówienia wchodzi:
  • opracowanie projektu Strategii,
  • przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Budzów, z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności działającymi na terenie gminy Budzów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami zgodnie z  Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwałą w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Budzów,
  • wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o odstąpienie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021-2030. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Budzów , zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
  • przeprowadzenie uzgodnień projektu Strategii z właściwymi organami administracji publicznej,
  • przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii,
  • prezentację ostatecznej wersji Strategii na Komisjach i sesji Rady Gminy Budzów,
  • przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Budzów – 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików tekstowych z doc lub.docx oraz w formacie pdf. i 3 egz. w kolorowej wersji papierowej,
  • przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych,
  • raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczeniem na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2021 r.
 2. Termin przekazania projektu Strategii: do 10 września 2021 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej Strategii na każdym etapie tworzenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji programu.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na kompletną ofertę składają się:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;
 2. wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług – wg zał. nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usług, o których mowa w wykazie.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: e-mail: sekretarz@budzow.pl podając w temacie wiadomości „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Budzów  na lata 2021-2030” do Urzędu Gminy Budzów w terminie do 26  lutego 2021 do godz. 12:00
 2. Wyniki oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie www.budzow.pl.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru ofert bez wskazania przyczyny.
 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena – 100%
 1. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, była ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również koszty związane z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagana).
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:
  • wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. strategii rozwoju/programów strategicznych) obejmujących swoim zakresem obszar społeczno-gospodarczy gminy/powiatu/regionu tub obszaru funkcjonalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania.

Na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów – referencje, protokoły odbioru). Zadania nie podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.

 1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Okres gwarancji : 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
 4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy jednorazowo po zrealizowaniu  całości zadania.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pani Janina Pieronkiewicz – 33 876 77 62 .
 7. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 1. ZAŁĄCZNIKI
  • Zał. nr 1 Formularz ofertowy
  • Zał. nr 2 Wykaz usług
  • Zał. Nr 3  Uchwała Nr XXI/204/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021-2030, w tym trybku konsultacji,

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.