Urząd Gminy w Budzowie

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z przewiązką przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baczynie

Kategoria: 2023 Opublikowano: 07-02-2023

Nr ZP.271.29.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z przewiązką przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baczynie

W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz opracowanie kosztorysów.

 1. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
  1. projekt budowlany w ilości 5 egz.
  2. projekt wykonawczy w ilości 2 egz.
  3. uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi:
   • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagane);
   • wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych postępowaniem administracyjnym
   • badania geotechniczne
   • uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
  4. przedmiar robót – 2 egz
  5. kosztorys inwestorski – 2 egz.
  6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
  7. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
 2. oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie Rysunki,  uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Kosztorysy należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem (ath).
 3. Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baczynie w oparciu o załącznik Nr 1 do zapytania
 4. Całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej składa projektant.
 5. Wykonawca uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych decyzji
 6. Wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania na wezwanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień oraz dokonywania uzupełnień lub zmian w opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie trwania postępowania związanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Zakres zmian lub wyjaśnień będzie zależny od wymagań organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 8. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi.
 9. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu, o które sporządzono kosztorys.
 11. Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.
 12. Obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 13. Opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, warunki gwarancji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.02.2023 r.

Termin realizacji zadania:

Zamówienie obejmuje realizację następujących etapów:

 • etap I – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji projektowej – termin
  realizacji: do dnia 03.2023 r.
 • etap II – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
  wraz prawomocnym pozwoleniem na budowę – termin realizacji: do dnia 08.2023 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego:

Przedmiotem projektu jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z jego wyposażeniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baczynie na działkach nr ewid. 4189, 747/1, 1037/2, 747/2.

Wstępne założenia projektowe:

 1. Budynek sali gimnastycznej o minimalnych wymiarach wewnętrznych 24,00 x 12,00 m
 2. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem realizowana będzie jako odrębny budynek połączony funkcjonalnie z istniejącą częścią. Nowo budowana część oraz istniejąca stanowić będą całość pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym.
 3. Uzyskanie zgód z zarządcami dróg.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.