Urząd Gminy w Budzowie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 31-10-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Gmina składa w terminie 10 listopada 2022 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się w terminie do 4 listopada 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie pod numerem telefonu: 338767777 lub 338767780 lub siedzibie ośrodka.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.