Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Budzów w sprawie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Budzów, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem usługi z budżetu Gminy Budzów na 2023 rok

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-06-2023

Wójt Gminy Budzów

ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Budzów, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem usługi z budżetu Gminy Budzów na 2023 rok

1. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie dopłat w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Budzów w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.

Katalog uwzględnia zajęcia ruchowe, relaksacyjne oraz naukę prawidłowego oddechu, których celem jest poprawa funkcji fizycznej, psychicznej i psychomotorycznej, minimalizacja stresu i napięć spowodowanych problemami w ramach profilaktyki alkoholowej.

Do skorzystania z dopłat do usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Budzów posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) – według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Usługi realizowane w ramach oferty są wykonywane poza umową świadczeniodawcy z funduszem

Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:

Kod świadczenia Rodzaj zabiegu Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych

kinezyterapia

073 Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) nie mniej niż 30 min.

34,49

075 Ćwiczenia wspomagane

8,55

067 Pionizacja

8,55

068 Ćwiczenia czynne w dociążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

8,55

069 Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

8,55

070 Ćwiczenia izometryczne

8,55

013 Nauka czynności lokomocji

8,55

015 Wyciągi

8,55

016 Inne formy usprawniania (kinezyterapia)

8,55

masaż

019 Masaż suchy – częściowy – min. 20 min. Na 1 pacjenta w tym 15 min. czynnego masażu

18,25

elektrolecznictwo

024 Galwanizacja

5,27

025 Jonoforeza

5,27

028 Elektrostymulacja

5,27

030 Prądy diadynamiczne

5,27

031 Prądy interferencyjne

5,27

032 Prądy TENS

5,27

033 Prądy Treaberta

5,27

034 Prądy Kotza

5,27

035 Ultradźwięki miejscowe

5,27

036 Ultrafonoforeza

5,27

Leczenie polem magnetycznym

039 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

5,27

Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo

076 Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe

5,27

043 Laseroterapia punktowa

5,27

Wizyta fizjoterapeutyczna

003 Wizyta wstępna

26,35

003 Wizyta fizjoterapeutyczna końcowa

26,35

Kod świadczenia

Rodzaj zabiegu

Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych

Leczenie polem magnetycznym
037 Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

5,27

Hydroterapia

049 Kąpiel wirowa kończyn

10,24

Krioterapia

074 Krioterapia miejscowa

4

2. Kwota dofinansowania do 50 % proponowanej zryczałtowanej kwoty brutto za 1 punkt udzielonych świadczeń wskazanych w katalogu świadczeń w ogłoszeniu konkursowym w zakresie rehabilitacji leczniczej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 5.000 zł miesięcznie (słownie: trzy tysięcy złotych), a w roku 2023 kwota ogółem 30.000,00 zł

Czas realizacji zadania: od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Świadczenia będą dofinansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Budzów a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert – zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.).

3. Wymagania stawiane świadczeniodawcom

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn. zm.) zwane dalej oferentami.

Oferent powinien:

 1. być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi  w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 2. posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866);
 3. dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych – zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
 4. dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Budzów;
 5. spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595 z późn. zm.);
 6. dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 7. posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom Gminy Budzów dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu co najmniej po 5 godzin dziennie.

4. Termin i miejsce składania ofert

Kompletne oferty na realizację usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Budzów, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem usługi z budżetu Gminy Budzów należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Budzowie w terminie do 21 czerwca 2023 r.  do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej na 2023 rok”

lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Budzowie

34-211 Budzow 445

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny ofert:

 1. cena – 90 %
 2. jakość (doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej konkursem, kompetencje pracowników) – 10 %

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

Gmina zastrzega:

 1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 2. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 3. Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

Zarządzenie Wójta Gminy Budzów o ogłoszeniu konkursu dostępne jest w BIP w zakładce „Zarządzenia„.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.