Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2023 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 08-12-2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Budzów ogłasza konkurs na organizowanie w 2023 r. imprez sportowych na terenie gminy Budzów.

 1. Rodzaj zadania
  • Organizowanie zadań z zakresu promocji sportu i młodzieży, organizacja szkoleń dzieci i młodzieży oraz kadry instruktorskiej dla potrzeb imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
  Na 2023 rok przeznacza się na realizację zadań kwotę 145 000,00 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań gminy. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone regulaminem konkursowym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Budzów.
  Dotacja przekazywana będzie w dwóch ratach: I rata do 30 marca, II rata do 10 lipca.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.
  Termin realizacji zadania 2023 rok.
  Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz zasobami kadrowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania na wybranym terenie.
 5. Termin składania ofert
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Budzowie do dnia 02 stycznia 2023 r. godz. 10-ta pok. Nr 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i umowy realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  Przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia się możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości/ niezależnie od oczekiwanej kwoty/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich:
  • w roku 2022 – 130.000,00 zł.
  • w roku 2021 – 124.300,00 zł.
  • w roku 2020 – 124.300,00 zł.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. oferta na obowiązującym druku,

Telefon kontaktowy: (33) 876 77 73