Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2023 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 08-12-2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Budzów ogłasza konkurs na organizowanie w 2023 r. imprez sportowych na terenie gminy Budzów.

 1. Rodzaj zadania
  • Organizowanie zadań z zakresu promocji sportu i młodzieży, organizacja szkoleń dzieci i młodzieży oraz kadry instruktorskiej dla potrzeb imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
  Na 2023 rok przeznacza się na realizację zadań kwotę 145 000,00 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań gminy. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone regulaminem konkursowym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Budzów.
  Dotacja przekazywana będzie w dwóch ratach: I rata do 30 marca, II rata do 10 lipca.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.
  Termin realizacji zadania 2023 rok.
  Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz zasobami kadrowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania na wybranym terenie.
 5. Termin składania ofert
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Budzowie do dnia 02 stycznia 2023 r. godz. 10-ta pok. Nr 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i umowy realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  Przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia się możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości/ niezależnie od oczekiwanej kwoty/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich:
  • w roku 2022 – 130.000,00 zł.
  • w roku 2021 – 124.300,00 zł.
  • w roku 2020 – 124.300,00 zł.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. oferta na obowiązującym druku,

Telefon kontaktowy: (33) 876 77 73

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.