Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 14-12-2020

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
Wójta Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z póź. zm) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z póź.zm) – Wójt Gminy Budzów
postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na organizację imprez sportowych w 2021 r. co stanowi załącznik nr 1.
§ 2. Powołać komisję konkursową do oceny złożonych ofert podmiotów ubiegających się o dotację wg załącznika nr 2.
§ 3. Zatwierdzić regulamin pracy komisji konkursowej jako załącznik nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.