Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2020 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 11-12-2019

Herb Gminy

ZARZĄDZENIE NR 63/2019

Wójta Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez
sportowych na terenie gminy Budzów w 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2018 r. Dz.U.poz.994 z późn. zm.) oraz  art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688  z późn. zm.) – Wójt Gminy Budzów

– postanawia –

§ 1.

 Ogłosić  otwarty konkurs  ofert  na udzielenie dotacji na organizację imprez sportowych w 2020 r.   co stanowi załącznik nr 1.

 § 2.

 Powołać  komisję konkursową  do oceny złożonych ofert podmiotów ubiegających się  o dotację wg załącznika nr 2.

 § 3.

 Zatwierdzić  regulamin pracy komisji konkursowej jako załącznik nr 3.

 § 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY BUDZÓW
mgr. inż. Jan Najdek

Załączniki