Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2020 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 11-12-2019

Herb Gminy

ZARZĄDZENIE NR 63/2019

Wójta Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez
sportowych na terenie gminy Budzów w 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2018 r. Dz.U.poz.994 z późn. zm.) oraz  art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688  z późn. zm.) – Wójt Gminy Budzów

– postanawia –

§ 1.

 Ogłosić  otwarty konkurs  ofert  na udzielenie dotacji na organizację imprez sportowych w 2020 r.   co stanowi załącznik nr 1.

 § 2.

 Powołać  komisję konkursową  do oceny złożonych ofert podmiotów ubiegających się  o dotację wg załącznika nr 2.

 § 3.

 Zatwierdzić  regulamin pracy komisji konkursowej jako załącznik nr 3.

 § 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY BUDZÓW
mgr. inż. Jan Najdek

Załączniki

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.