Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 01-02-2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej .

Ustanowienie  opiekuna następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
• Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
• Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
• Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd

Wymagania wobec kandydata na  opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej .

Opiekunem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych) .

Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna. Osoba taka nie może być karana.  Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej  przez sąd . Wynagrodzenie to obliczone
w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw , bez wypłat nagród z zysku , ogłoszonego przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia .

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie  lub telefonicznie pod numerem 33/876-77-54 .

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.