Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 22-01-2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  poszukuje kandydata do pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej   nie wiąże się z zatrudnieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie.

Zakres podstawowych zadań

Zadaniem kuratora jest opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej, doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego, reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług, rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze

Kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • ciesząca się nieposzlakowaną opinią i stanem zdrowia pozwalającym na pełnienia funkcji opiekuna lub kuratora;
  • nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wynagrodzenie Sąd opiekuńczy na żądanie kuratora może przyznać stosowne (jednorazowe lub okresowe) wynagrodzenie za sprawowanie kurateli.

Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej  przez sąd . Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw , bez wypłat nagród z zysku , ogłoszonego przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia .

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie  lub telefonicznie pod numerem 33/876-77-54

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.