Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 19.11.2014 r.

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie
.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze- referent ds. świadczeń rodzinnych.

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
34-211 Budzów 225

II. Określenie stanowiska urzędniczego : referent ds. świadczeń rodzinnych
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada wykształcenie wyższe ,

4) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – referent ds. świadczeń rodzinnych

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) znajomość przepisów z zakresu ustaw: o świadczeniach rodzinnych i aktów wykonawczych do tej ustawy ,kodeksu postępowania administracyjnego , postępowaniu egzekucyjnym w administracji , o finansach publicznych,
o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,o ochronie danych osobowych,

8) dobra znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych m.in. Microsoft Word, Exel oraz Internet,

9) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) Umiejętność dobrej organizacji pracy,

2) Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i bezstronność w podejmowaniu decyzji,

3) Doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi oprogramowania Świadczeń Rodzinnych- SIGNITY,

4) Zdolność opracowania i podejmowania samodzielnej decyzji,

5) Umiejętność redagowania pism , prowadzenia korespondencji,

6) Co najmniej roczny staż pracy w administracji

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń rodzinnych.

2.Przygotowywanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w formie pisemnej.

3. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych oraz potrąceń nienależnie pobranych świadczeń.

4. Prowadzenie kompleksowej obsługi programu komputerowego z zakresu świadczeń rodzinnych .

5.Sporzadzanie sprawozdawczości i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.

6.Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach .

7.Sporządzanie dokumentacji i przesyłanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i realizowanie decyzji SKO.

8. Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

9. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązująca formą i przepisami .

10. Współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń rodzinnych tj. ROPS, ZUS, OPS.
4. Wskazanie wymaganych dokumentów:

a) list motywacyjny,
b) życiorys ( CV) ,
c) kserokopia świadectw pracy,
d) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie dla potrzeb procesu rekrutacji z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101,poz. 926 z 2002r z póź.zm.) ,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego )
h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych ,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku.

5. Dokumenty dodatkowe:

a) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności

b) Kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy w administracji.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie(pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych” w terminie do dnia 28.11.2014r do godz. 1500
Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (terminem wpływu oferty wysłanej pocztą jest data wpływu do GOPS).

 

V. Inne informacje

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr GOPS 0154-16-2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie z dnia 19.11.2014r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie. Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.budzow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.01.2015 r.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.