Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2024 r

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 04-12-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Budzów ogłasza konkurs na organizowanie w 2024 r. imprez sportowych na terenie gminy Budzów.

 1. Rodzaj zadania
  • Organizowanie zadań z zakresu promocji sportu i młodzieży, organizacja szkoleń dzieci i młodzieży oraz kadry instruktorskiej dla potrzeb imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej wśród dzieci,młodzieży i dorosłych.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
  • Na 2024 rok przeznacza się na realizację zadań kwotę 165.000,00 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  • Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań gminy. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone regulaminem konkursowym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Budzów.
  • Dotacja przekazywana będzie w dwóch ratach: I rata do 30 marca, II rata do 10 lipca.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.
  • Termin realizacji zadania 2024 rok
  • Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz zasobami kadrowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania na wybranym terenie.
 5. Termin składania ofert
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Budzowie do dnia 28 grudnia 2023 r. godz. 10-ta pok. Nr 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i umowy realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  • Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  • Przy rozpatrywaniu ofert:
   1. ocenia się możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe,
   2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
  • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich:
  • w roku 2021: 124.300,00 zł.
  • w roku 2022: 130.000,00 zł.
  • w roku 2023: 145.000,00 zł.
 8. Lista wymaganych dokumentów:
  • oferta na obowiązującym druku

Telefon kontaktowy: (33) 876 77 62