Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 02-06-2022

Znak sprawy: RL.6721.1.2022

Obwieszczenie  Wójta Gminy Budzów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 503) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź­dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Budzów Nr XXV/262/2021 z dnia 24 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów, wraz prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od
  09.06.2022r. do 29.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Budzów  (34-211 Budzów 445); w godzinach urzędowania,

Projekty zmiany planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również udostępniony na stronie internetowej gminy: www.budzow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planów zostanie przeprowadzona w dniu 14.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Budzów, początek o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2022r. z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić

 • na piśmie w Urzędzie Gminy Urzędzie Gminy Budzów (34-211 Budzów 445) w godzinach urzędowania,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres gmina@budzow.pl

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Budzów z siedzibą Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445 i są one podawane w celu składania uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@budzow.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
 5. Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są sporządzane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz.503) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.