Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w Gminie Budzów wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko.

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 07-04-2022

znak sprawy: RL. 6722.1.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Budzów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w Gminie Budzów wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 503) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź­dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), oraz w związku z uchwałami Rady Gminy Budzów:

 • Nr  XXV/248/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów
 • Nr  XXV/247/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów;
 • Nr  XXV/249/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w Gminie Budzów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w Gminie Budzów,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w Gminie Budzów

wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko w dniach

od 14.04.2022 r. do 05.05.2022 r.

w Urzędzie Gminy Budzów (34-211 Budzów 445); w godzinach urzędowania,

Projekty zmiany planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również udostępniony na stronie internetowej gminy: www.budzow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planów zostanie przeprowadzona w dniu 27.04.2022 r. w Urzędzie Gminy Budzów, początek o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2022 r. z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić

 • na piśmie w Urzędzie Gminy Urzędzie Gminy Budzów (34-211 Budzów 445) w godzinach urzędowania,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres gmina@budzow.pl

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Budzów z siedzibą Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445 i są one podawane w celu składania uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@budzow.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
 5. Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są sporządzane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz.503) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.