Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Studium Opublikowano: 30-03-2023

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/275/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.04.2023 r. do 26.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, pokój nr 8 codziennie w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budzowie.

Zakres projektu objętego wyłożeniem obejmuje:

 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 664/2, 664/1, 665/1, 665/2, 667,7824/1 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 3544/1, 3545/1, 3550/9, 3550/3, 3550/4, 3550/5 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 3258, 7528, 7529 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 2024/5, 2024/10, 2024/11, 2024/12, 2024/13, 2024/14, 2022/1 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działce nr 2209 położonej w miejscowości Zachełmna,
 • Korekty przeznaczenia na działce nr 2121 położonej w miejscowości Zachełmna,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 16/9, 16/6, 15/7, 15/10, 100, 99, 6971, 7371, 101, 102/1, położonych w strefie do 50 m od granicy cmentarza w miejscowości Budzów,
 • Korekty zapisów dotyczących konieczności podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie od 50 do 150 m od granicy cmentarzy,
 • Określenia wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu w terenach ZL.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, w sali narad.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy;
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy – należy składać do Wójta Gminy Budzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie, na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Budzów.