Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Studium Opublikowano: 30-03-2023

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/275/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.04.2023 r. do 26.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, pokój nr 8 codziennie w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budzowie.

Zakres projektu objętego wyłożeniem obejmuje:

 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 664/2, 664/1, 665/1, 665/2, 667,7824/1 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 3544/1, 3545/1, 3550/9, 3550/3, 3550/4, 3550/5 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 3258, 7528, 7529 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 2024/5, 2024/10, 2024/11, 2024/12, 2024/13, 2024/14, 2022/1 położonych w miejscowości Budzów,
 • Korekty przeznaczenia na działce nr 2209 położonej w miejscowości Zachełmna,
 • Korekty przeznaczenia na działce nr 2121 położonej w miejscowości Zachełmna,
 • Korekty przeznaczenia na działkach nr 16/9, 16/6, 15/7, 15/10, 100, 99, 6971, 7371, 101, 102/1, położonych w strefie do 50 m od granicy cmentarza w miejscowości Budzów,
 • Korekty zapisów dotyczących konieczności podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie od 50 do 150 m od granicy cmentarzy,
 • Określenia wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu w terenach ZL.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, w sali narad.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy;
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Budzowie, Budzów 445, 34-211 Budzów;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy – należy składać do Wójta Gminy Budzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie, na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.