Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Informacje, Studium Opublikowano: 12-10-2020

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/54/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19.10.2020 r. do 08.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445,codziennie w godzinach 8.00-14.00. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie BIP Urzędu Gminy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 03.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445, sala narad o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, objętym wyłożeniem, może wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Budzów:

  • na adres Urzędu Gminy Budzów: Budzów 445, 34-211 Budzów;
  • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekty zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Budzów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.