Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Informacje, Studium Opublikowano: 12-10-2020

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/54/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19.10.2020 r. do 08.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445,codziennie w godzinach 8.00-14.00. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie BIP Urzędu Gminy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 03.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445, sala narad o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, objętym wyłożeniem, może wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Budzów:

  • na adres Urzędu Gminy Budzów: Budzów 445, 34-211 Budzów;
  • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekty zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Budzów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Budzów.