Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Palcza, gmina Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 29-04-2021

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz Uchwały Rady Gminy w Budzowie nr XIV/133/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Palcza, gmina Budzów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Palcza, gmina Budzów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.05.2021 r. do 26.05.2021 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445, 34-211 Budzów, pokój nr 8, w godz. 8:00-13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 25.05.2021 r. w Sali Narad o godz. 10:00

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko pod adresem:

Urząd Gminy Budzów
Budzów 445
34-211 Budzów

Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2021 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójta Gminy Budzów.

Wójt Gminy Budzów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzów