Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – MOSTAR

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 07-02-2022

RL.6220.1.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 §1, oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 735 ze zm.)

Zawiadamiam

Na wniosek  P. Adama Szoblik, Usługi Inżynierskie MOSTAR, ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35, 30-305 Kraków, działającego w imieniu Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ,,Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka w ciągi drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego”

Liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z  2021r poz. 2373 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Z uwagi na powyższe informuję, że z aktami sprawy można się zapoznać oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jej stadium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 70 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z  2021r poz. 2373 ze zm.), wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu Postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń – UG
  2. Tablica ogłoszeń – Sołectwo Jachówka
  3. Strona internetowa www.budzow.pl
  4. a/a.