Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – MOSTAR

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 07-02-2022

RL.6220.1.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 §1, oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 735 ze zm.)

Zawiadamiam

Na wniosek  P. Adama Szoblik, Usługi Inżynierskie MOSTAR, ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35, 30-305 Kraków, działającego w imieniu Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ,,Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka w ciągi drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia- Stróża w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego”

Liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z  2021r poz. 2373 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Z uwagi na powyższe informuję, że z aktami sprawy można się zapoznać oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jej stadium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 70 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z  2021r poz. 2373 ze zm.), wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu Postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń – UG
  2. Tablica ogłoszeń – Sołectwo Jachówka
  3. Strona internetowa www.budzow.pl
  4. a/a.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.