Urząd Gminy w Budzowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [Aktualizacja]

Kategoria: Decyzje środowiskowe Opublikowano: 02-03-2023

RL.6220.1.2023

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §4 i   art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022r poz. 2000 ze zm.), art. 73 ust 1, art. 74 ust 3 i art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z  2022 r poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania, że

na wniosek Inwestora: ,, Kopalnia Piaskowca „ Paweł Drabina zam. Palcza 212, 34-211 Budzów, w imieniu którego działa pełnomocnik: Jakub Przerywacz- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ,,Odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca krośnieńskiego „Palcza III” bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Palcza’.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445 w dni robocze Urzędu .

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 40, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz  organem właściwym w sprawach ocen wodno prawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Budzowie a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Palcza.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 k.p.a. przekazuję klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Gminy w Budzowie w dniu 02.03.2023r

Otrzymują:

  1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a.
  2. a/a.

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik Inwestora- Jakub Przerywacz- Kancelaria Radcy Prawnego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.