Urząd Gminy w Budzowie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baczyn, gmina Budzów

Kategoria: Planowanie przestrzenne Opublikowano: 02-06-2020

RL.6721.1.1.2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baczyn, gmina Budzów

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Budzowie Uchwały Nr XI/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baczyn, gmina Budzów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24.06.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445, pokój nr 8;
  • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Budzów.

WÓJT GMINY BUDZÓW

mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.