Urząd Gminy w Budzowie

Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 31-08-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 40 osób (w tym 20 osób po 50 roku życia oraz 20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2018 r. do 31.08.2019 r.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:

  • Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia

  • Zatrudnienia subsydiowanego

  • Szkoleń zawodowych

  • Pośrednictwa pracy

  • Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt zapewnia: stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia, szczegółowe informacje dotyczące projektu:

Tel. 512 053 545
E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
Biuro projektu- os. Bohaterów Września 1b/1U, 31-620 Kraków
Tel. 795 415 209
www.kontraktor.biz.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.