Urząd Gminy w Budzowie

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

Kategoria: Komunikaty i apele, Odpady komunalne Opublikowano: 13-12-2019

INFORMACJA

w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 6m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.)  informuje , że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XI/100/2019  Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za opłaty za pojemnik:

  • w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • w wysokości 28,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przeprowadzona kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni  kilku lat sukcesywnie wzrastają.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjnej tego systemu;
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów.

Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów przetwarzania odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach (RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania  Odpadów Komunalnych. Należy też zauważyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną, co w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych.

W dniu  25 września 2019 r. podpisano umowę  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Budzów  w roku 2020. Wartość zamówienia wyniosła 1.199.577,60  zł. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego (w 2019 roku wartość zamówienia na odbiór odpadów wynosiła 828.000,00 zł.).

Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się, że zawiadomienie o zmianie stawek zostanie dostarczone właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.