Urząd Gminy w Budzowie

NOWE OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 20-06-2018

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wójt Gminy uprzejmie informuje ,że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1) cytowanej ustawy Prawo Wodne.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Wójta Gminy Budzów informację o wysokości opłat zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy , wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał z wysokością opłaty.

Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowania wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust.8 ww. ustawy wskazujące, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70 % zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Wójta Gminy w terminie do końca III kwartału br. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie papierowej w Urzędzie Gminy Budzów pok. nr 5 oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.budzow.pl.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł. za 1 m2 za 1 rok,

  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. do 10 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł. za 1 m2 na 1 rok,

  2. od 10 – 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł. za 1 m2 na 1 rok,

  3. powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł. za 1 m2 na 1 rok

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.