Urząd Gminy w Budzowie

Nabór uzupełniający do Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 10-03-2023

W związku z możliwością skorzystania z Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór uzupełniający dla osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.
Dysponujemy jeszcze 1 wolnym  miejscem w programie

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Budzów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad;

  1. osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bąd osobą
    z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  2. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 180 godz. rocznie.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów bezpośrednio do GOPS w Budzowie, 34-211 Budzów 443

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie  zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest od 13.03. 2023 r. do 17.03. 2023 r.

W przypadku braku lub niedostatecznej liczby chętnych, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt

telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie tel. 33/ 876-77-77 lub 33/876 -77 -80.

Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej formie papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.