Urząd Gminy w Budzowie

Nabór uzupełniający do Programu „Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 21-02-2024

W związku z możliwością skorzystania z Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór uzupełniający dla osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Dysponujemy jeszcze 1 wolnym  miejscem w Programie

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Budzów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad;

  1. osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  2. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 198  godz. rocznie

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów bezpośrednio do GOPS w Budzowie, 34-211 Budzów 443

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka , siostra PCK , opiekun osoby starszej , opiekun medyczny , pedagog , terapeuta zajęciowy , fiizjoterapeuta   lub
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie  zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

lub

  1. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w karcie zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 , której wzór stanowi załącznik Nr 7 do Programu

Nabór zgłoszeń prowadzony jest od 22.02.2024 r. do  wyczerpania wolnych miejsc

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie tel. 33/ 876-77-77

Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024  

Druki do pobrania w załącznikach poniżej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.