Urząd Gminy w Budzowie

Nabór uzupełniający do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 08-05-2024

Nabór uzupełniający do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie prowadzi nabór na do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością
w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie:

– Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” (załącznik nr 7 do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”) wraz z kopią aktualnego orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu osoby przyjmującej zgłoszenie);

– Karty zakresu czynności usług asystenta (załącznik nr 8 do Programu „Asystent Osobisty Osoby
z niepełnosprawnością”)

– Klauzula RODO (załącznik nr 15 do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”)

Dokumenty do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór prowadzony jest do wyczerpania wolnych miejsc

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie pod numerem telefonu: 33 876 77 77 lub 33 876 77 80 lub siedzibie ośrodka.

 

 

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.