Urząd Gminy w Budzowie

Nabór dodatkowy do Programy „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Kategoria: GOPS Opublikowano: 16-03-2022

W związku z możliwością skorzystania z Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór uzupełniający dla osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.
Dysponujemy jeszcze 2 wolnymi  miejscami w programie

Celem Programu jest możliwość uzyskania przez mieszkańców Gminy Budzów doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
  • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie wypełnionej przez siebie KARTY ZGŁOSZENIA.

KARTY pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacji.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karty, kopię orzeczenia należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Program w tut. Gminie realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba uczestników, która ma możliwość wzięcia udziału w Programie:

Pobyt dzienny

  • 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
  • 1 dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie tel. 33/ 876-77-77 lub 33/876 -77 -80.

Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej formie papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

  • Karta zgłoszenia do Programu – TUTAJ
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM – TUTAJ
  • Klauzula informacyjna RODO- TUTAJ oraz TUTAJ

Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.