Urząd Gminy w Budzowie

Nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 28-09-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie na prośbę  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Krakowie przekazuje następujące informacje:

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do  projektu „Małopolska Niania  2.0”.

Do wzięcia udziału w projekcie, a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat    3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług  opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach projektu przyjmowane będą od dnia 25 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

 • za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
 • osobiście — w dni robocze od poniedziałku do piątku w 8:00-16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic / opiekun dziecka do lat 3 powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie pn.  „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018) w załączeniu. Regulamin zakłada w szczególności:

 • uwzględnienie w procesie rekrutacji uczestników projektu następujących kryteriów:
 1. dostępu:
 • zamieszkiwanie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa małopolskiego;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
 • niemożność podjęcia pracy/powrotu do pracy lub utrzymania pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
 1. preferencji:

– pozostawanie rodzica/opiekuna bez pracy lub przebywanie na urlopie macierzyńskim rodzicielskim, wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;

– zamieszkiwanie rodzica/opiekuna (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista gmin wg dostępności
do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
– bycie rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;

– w przypadku rodzica/opiekuna — bycie osobą z niepełnosprawnościami rozumianą zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;

– samotne wychowywanie dziecka.

 • objęcie rodzica/opiekuna pozostającego bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji – promesą gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od otrzymania promesy udokumentuje on podjęcie zatrudnienia.
 • otrzymanie przez rodzica dofinansowania do zatrudnienia niani w maksymalnej wysokości 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc (okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Podwyższona kwota wsparcia będzie uzależniona od przysługującego rodzicowi/opiekunowi uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy  z dnia 11  lutego 2016  r. o pomocy  państwa w wychowywaniu dzieci.
 • przyznanie dofinansowania na okres do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, przy czym łączny okres dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem niani nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
 • wypłacanie wsparcia w formie refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów w transzach po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym sprawowana była opieka przez nianię, po przedłożeniu przez rodzica wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem niani w danym miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 2.0”,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.