Urząd Gminy w Budzowie

Modernizacja istniejącej głównej rozdzielni elektrycznej w budynku komunalnym w Budzowie 460 wraz z wymianą zabezpieczeń układu pomiarowego oraz obudowy rozdzielni na metalową

Kategoria: 2023 Opublikowano: 10-10-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Modernizacja istniejącej głównej rozdzielni elektrycznej w budynku komunalnym w Budzowie 460 wraz z wymianą zabezpieczeń układu pomiarowego oraz obudowy rozdzielni na metalową”

Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku komunalnym celem sprawdzenia przewidywanego zakresu robót.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.10.2023 r.

Termin realizacji zadania: 20.11.2023 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %