Urząd Gminy w Budzowie

MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 – rusza nabór

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 23-05-2022

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się
 Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

 • pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
 • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
 • pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

PREFERENCJE UDZIAŁU W PROJEKCIE (warunki nieobowiązkowe):

 • osoby pozostające bez pracy lub przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym – ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3
 • mieszkańcy gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022))
 • Rodzice Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności
 • Rodzice z niepełnosprawnościami
 • Rodzice samotnie wychowujący Dziecko do lat 3.

Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

Ze wsparcia nie mogą korzystać:

 • osoby, które są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści
 • osoby, które korzystają lub korzystały z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0”
 • podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • osoby, które były lub są Nianią Dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Zasady i kryteria rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 2 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022).

GŁÓWNE ZASADY WSPARCIA:

Dofinansowanie

 w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.).

Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady, posiadanie przez Rodzica statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego Niani nie później niż od 1.09.2022 r.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Aby wziąć udział w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022), a następnie wypełnić w języku polskim Wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru Wniosków przekroczy pułap 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku Wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z dołączonymi odpowiednimi załącznikami należy przekazać:

 • pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0”: niania@rops.krakow.pl – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
  lub
 • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną rekomenduje się składanie Wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie Wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Małopolska Niania 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

 • pisząc na adres e-mail Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0”: niania@rops.krakow.pl
 • dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23 w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
 • kontaktując się na Facebooku

Zainteresowani udziałem w Projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie.

Dokumentacja dot. naboru do Projektu dostępna jest do pobrania poniżej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.