Urząd Gminy w Budzowie

„Łamiemy bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 19-01-2017

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Rekrutować mogą osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:
– posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie z poradni specjalistycznej o pozostawaniu w leczeniu,
– mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
– w wieku od 15 do 29 lat,
– pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),
– nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu (nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, wyjątek stanowią studenci zaoczni).
Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio 6 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.
W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia wspieranego, a także asystenta osoby niepełnosprawnej.
Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.
Rekrutacja prowadzona będzie w biurze na ul. Św. Anny 5, parter, 33-100 Tarnów, w godzinach od 9:00 do 15:00.
Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Małgorzata Zborowska
Agnieszka Jawor Tel. 510 964 917
www.mlodziniepelnosprawni.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.