Urząd Gminy w Budzowie

Kwalifikacja wojskowa

Kategoria: Informacje Opublikowano: 07-02-2020

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Budzów zostanie przeprowadzona w dniach 02.03.2020 – 03.03.2020 r. 

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 10.03.2020 r.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Suchej beskidzkiej ul. płk T. Semika 1, 34-200 Sucha Beskidzka.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta Gminy Budzów wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2001 roku,
  • urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli stawiający się do kwalifikacji jest leczony),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe /np. prawo jazdy/,

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt organowi ( Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta)  właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.