Urząd Gminy w Budzowie

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Kategoria: Wspieraj seniora Opublikowano: 28-01-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że  związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

  1. Seniorzy zamieszkujący w Gminie Budzów , którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

  1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
  3. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie (telefon:  33/ 876- 77 – 52  , 33/ 876-77- 80) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.