Urząd Gminy w Budzowie

Konsultacje społeczne

Kategoria: Informacje Opublikowano: 09-09-2021

Zarządzenie nr 45/2021
Wójta Gminy Budzów
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej część wsi Budzów.

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z § 1 Uchwały nr XXXV/317/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Wójt Gminy Budzów zarządza, co następuje:

§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Budzów w sprawie: Ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej części wsi Budzów

§2. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie: Ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej części wsi Budzów

§3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2021 do dnia 24 września 2021r.

§4. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza ankietowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Budzów
Jan Najdek

Mapa topograficzna została zamieszczona w postaci graficznej. W celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt pod nr 33 876 77 50

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.