Urząd Gminy w Budzowie

Konsultacje społeczne

Kategoria: Informacje Opublikowano: 09-09-2021

Zarządzenie nr 45/2021
Wójta Gminy Budzów
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej część wsi Budzów.

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z § 1 Uchwały nr XXXV/317/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Wójt Gminy Budzów zarządza, co następuje:

§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Budzów w sprawie: Ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej części wsi Budzów

§2. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie: Ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej części wsi Budzów

§3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2021 do dnia 24 września 2021r.

§4. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza ankietowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Budzów
Jan Najdek

Mapa topograficzna została zamieszczona w postaci graficznej. W celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt pod nr 33 876 77 50