Urząd Gminy w Budzowie

Konsultacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-08-2022

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego przekazuję do  zaopiniowania Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Projekt uchwały dostępny jest pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.

W związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś) uprzejmie proszę o wydanie opinii do projektu Uchwały w terminie miesiąca od dnia  otrzymania niniejszego pisma. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy Poś niewydanie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu uchwały. Uwagi i wnioski do projektu uchwały można  składać w terminie do 23 sierpnia 2022 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 21, ul. Królewska 57 w  Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Z poważaniem,
Józef Gawron
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.