Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie pomocy materialnej – stypendium szkolnego dla uczniów z ternu Gminy Budzów w roku szkolnym 2017/ 2018

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 11-08-2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  informuje:

W okresie od 01.09.2017 r do 15.09.2017 r przyjmowane będą wnioski  o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Budzów,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służ społecznych do dnia 15.10.2017r.

Wniosek o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Budzowie w pokoju nr 5 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej telefon kontaktowy 33/ 876 77 80.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występuje;

– bezrobocie

– niepełnosprawność

– ciężka lub długotrwała choroba

– wielodzietność

– brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych

– alkoholizm lub narkomania

– przemoc w rodzinie

– rodzina niepełna

– zdarzenie losowe

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 514 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan

i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 • Pokrycia kosztów zakupu pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w tym

w szczególności:

 1. Zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 2. Zakup przyborów szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 3. Opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, także
w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy za miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów
i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

Wnioski mogą składać rodzice ucznia, pełnoletni uczniowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
a w szczególności:

 • Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 • Nakaz płatniczy za 2017 r o wielkości gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)
 • Oświadczenie/ dokument w sprawie o alimenty ( np. wyrok, ugoda itp.), dowód
  o wysokości otrzymanych alimentów,
 • Zaświadczenia albo oświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna lub innych,
 • Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • Oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 • Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia
  o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy
 • Dowodu otrzymania renty, emerytury świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania.

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy przedstawić PIT rozliczeniowy za 2016 r.

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, dochód ustala się na podstawie oświadczenia o dochodzie i dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.