Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 06-11-2023

Szanowni Państwo

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 647 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej
  4. domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne
  5. w centrum opiekuńczo – mieszkalnym (COM) w przypadku posiadania wolnych miejsc
  6. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
  2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym
  3. ośrodku wsparcia
  4. rodzinnym domu pomocy
  5. domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego
  6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne
  7.  w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  8.  w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
  9.  za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Gmina składa w terminie 16 listopada 2023 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy  mogą zgłaszać się w terminie
do 10 listopada 2023.  

Informacji o realizacji  programu  udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie  pod numerem telefonu: 33/ 876 77 77 lub 33/ 876 77 80 od poniedziałku  do piątku od 8.00 do 15.00.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica