Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 06-11-2023

Szanowni Państwo

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 647 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej
  4. domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne
  5. w centrum opiekuńczo – mieszkalnym (COM) w przypadku posiadania wolnych miejsc
  6. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
  2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym
  3. ośrodku wsparcia
  4. rodzinnym domu pomocy
  5. domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego
  6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne
  7.  w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  8.  w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
  9.  za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Gmina składa w terminie 16 listopada 2023 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy  mogą zgłaszać się w terminie
do 10 listopada 2023.  

Informacji o realizacji  programu  udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie  pod numerem telefonu: 33/ 876 77 77 lub 33/ 876 77 80 od poniedziałku  do piątku od 8.00 do 15.00.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.