Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 13-10-2021

Szanowni Państwo

W dniu 8 października 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 60 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Gmina składa w terminie 22 października 2021 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy  mogą zgłaszać się w terminie do 18 października 2021r. pod numerem telefonu: 33/ 876 77 77 lub 33/ 876 77 80 od poniedziałku  do piątku od 8.00 do 15.00.

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica