Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 13-10-2021

Szanowni Państwo

W dniu 8 października 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 60 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Gmina składa w terminie 22 października 2021 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy  mogą zgłaszać się w terminie do 18 października 2021r. pod numerem telefonu: 33/ 876 77 77 lub 33/ 876 77 80 od poniedziałku  do piątku od 8.00 do 15.00.

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.