Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kategoria: GOPS Opublikowano: 26-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że od 01.08.2015r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 01.10.2015r do 30.09.2016r.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 2 w godz. 730 do 1400.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek powinien zawierać:
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
3) oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku zatrudnieniu
i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) oświadczenie o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (zał. nr 5) wraz z kserokopią PIT-u 11, 36, 37 lub innego określającego wysokość dochodu uzyskanego w 2014r;
w przypadku braku w/w dokumentów należy dostarczyć zaświadczenie
z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za 2014r
2) oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r (zał. nr 6); w przypadku braku w/w dokumentu należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS/KRUS/pracodawca o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2014r
3) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2014r (zał. nr 3)
nakaz płatniczy dokumentujący wysokość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2014r; w przypadku braku w/w dokumentu należy dostarczyć oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2014r
4) oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2014r
(zał. nr 4)
5) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia m.in.:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z :
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
h) zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014r.
i) dokument określający datę utraty dochodu,
j)dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w 2014r,
k) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w 2015r,
i) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.