Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że od 01.08.2015r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 01.10.2015r do 30.09.2016r.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 2 w godz. 730 do 1400.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek powinien zawierać:
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
3) oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku zatrudnieniu
i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) oświadczenie o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (zał. nr 5) wraz z kserokopią PIT-u 11, 36, 37 lub innego określającego wysokość dochodu uzyskanego w 2014r;
w przypadku braku w/w dokumentów należy dostarczyć zaświadczenie
z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za 2014r
2) oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r (zał. nr 6); w przypadku braku w/w dokumentu należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS/KRUS/pracodawca o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2014r
3) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2014r (zał. nr 3)
nakaz płatniczy dokumentujący wysokość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2014r; w przypadku braku w/w dokumentu należy dostarczyć oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2014r
4) oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2014r
(zał. nr 4)
5) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia m.in.:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z :
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
h) zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014r.
i) dokument określający datę utraty dochodu,
j)dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w 2014r,
k) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w 2015r,
i) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego