Urząd Gminy w Budzowie

Karta DUŻEJ RODZINY

Kategoria: GOPS, Ogólne Opublikowano: 23-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie i n f o r m u j e, że w dniu 5 czerwca 2014r opublikowana została Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( M.P, poz. 430 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz.U. poz. 755) .
Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014r. i opublikowano je na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty na czas nieokreślony , dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , w wieku powyżej 18 roku życia otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest :
www.rodzina.gov.pl/uprawnienia
Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Kartę przyznaje wójt gminy na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Wszelkich informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 33/ 876-77-77 w godzinach pracy Ośrodka na lub stronach:
• www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje,
• rodzina.gov.pl.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
6. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.