Urząd Gminy w Budzowie

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 26-02-2016

Nie wolno biernie się przyglądać, kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to , by być bitym i znieważanym – niezależnie czy jest to kobieta, dziecko, osoba starsza czy osoba niepełnosprawna.

Jeżeli przemoc w rodzinie jest twoim udziałem albo borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, możesz zwrócić się po pomoc do różnych instytucji na terenie gminy, powiatu, województwa i w całym kraju np.:

Na terenie gminy Budzów:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie telefon: 33 876 77 81

– Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Budzów działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie w każdy wtorek i czwartek dyżur pełni pracownik socjalny w godzinach: 8.00 –
10.00 ,telefon: 518 869 499 lub 33 876 77 81

Rodzaje oferowanej pomocy:
– udzielanie wsparcia ofiarom,
– kierowanie ofiar przemocy domowej oraz osób doświadczających przemocy do specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: psychologa, terapeuty, prawnika- usługi świadczone przez specjalistów są bezpłatne,
– współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki i inne udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
– pomoc w załatwianiu formalności,
– praca socjalna.

– Zespół Interdyscyplinarny- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
( siedziba GOPS w Budzowie ) telefon: 518 869 499 lub 33 876 77 81

Na terenie powiatu:
– Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 42,
34-200 Sucha Beskidzka Telefon: 33 874 52 11 lub 997

 

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31
34-200 Sucha Beskidzka telefon: 33 874-21-01 ( z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej )
OIK w Suchej Beskidzkiej świadczy bezpłatną pomoc specjalistów dla mieszkańców Gminy Budzów.
Usługi specjalistyczne:
– psychologiczno – pedagogiczne
– socjalno – prawne
– socjoterapeutyczne
OIK prowadzi m.in.:
– grupy wsparcia dla ofiar przemocy
– program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
– pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających

Na terenie kraju:

– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia „
infolinia; 801 120 002